February 13, 2024

Model Izvorno Slovensko

Kolektivne blagovne znamke vzpostavljene po modelu Izvorno slovensko

Kaj so Teritorialne kolektivne blagovne znamke?

Teritorialne kolektivne blagovne znamke (TKBZ), ki so srce modela »Izvorno slovensko«, predstavljajo pomemben temelj za razvoj slovenskega podeželja in njegovega gastronomskega turizma. Temeljijo na kratkih dobavnih poteh in vključujejo visokokakovostne lokalne izdelke, storitve in doživetja. Ustvarjajo kakovostno gastronomsko podeželsko turistično destinacijo, ki temelji na skupnostnih vrednotah in zagotavlja lokalno-regionalno vrednost.

Certifikat Teritorialne kolektivne blagovne znamke poudarja pomen skupnosti, kakovosti terizvora živil in storitev, s ciljem ustvarjanja celovitih gastronomskih podeželskih turističnih destinacij. V ospredju je tudi zagotavljanje, da prihodki ostajajo in se enakomerno razporejajo med različne deležnike turistične dejavnosti, zaradi česar se ustvarjajo tesna partnerstva med turističnimi organizacijami in lokalnimi ponudniki. Ta sinergija omogoča celovito kakovost ponudbe, inovativne pristope v marketingu, logistiki in distribuciji ter zagotavlja, da so koristi turizma enakomerno razporejene med vse, ki prispevajo k uspehu in razcvetu naših podeželskih destinacij. Tako TKBZ pomembno prispevajo k bogatenju turistične ponudbe in hkrati ohranjajo lokalno dediščino in tradicije.

Predstavitev akademije »Izvorno slovensko«

Akademija »Izvorno slovensko« je izobraževalna platforma, ki ponuja usposabljanja in delavnice za ponudnike Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk. Ti programi so namenjeni izboljšanju kakovosti ponudbe, spodbujanju inovacij in razvoju novih izdelkov.

Akademija se osredotoča na trajnostni razvoj in krepitev lokalne identitete, kar je ključno za vsakega ponudnika, ki želi uspeti v vedno bolj dinamičnem in konkurenčnem turističnem okolju. Tukaj se znanje in veščine prenašajo na način, ki ne bogati le posameznika, temveč tudi celotno

Izjave članov Akademije Izvorno slovensko

Ideja za ustvarjanje sistema teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk se je v nekaj letih razvila v pravo gibanje. Ni si je »izmislila« neka agencija, ampak je nastala kot posledica izmenjave različnih strokovnih pogledov, ki so privedli do temeljitega načina certificiranja. Zelo pomembno pri našem strokovnem delu je zavedanje predmetnih opredelitev posameznih strok, ki so zastopane s člani in članicami v Akademiji »Izvorno slovensko«. To je velika »šola« tudi za slovenski turizem nasploh, kjer še vedno prevladuje večdesetletna logika, da se pač vsi v turizmu na vse spoznamo! Sicer je že Prešeren povedal, kako je s čevlji in kopitarjem!
Prof. dr. Janez Bogataj

V množici pridelkov in živilskih izdelkov je vse bolj pomembno poiskati tiste, ki se odlikujejo v kakovosti, nam ugajajo, so lokalnega izvora, trajnostno pakirani in zdravju prijazni. Pri certificiranih teritorialnih kolektivnih blagovnih znamkah se je pokazala potreba, da je dejanska kakovost potrjena na osnovi strokovnega senzoričnega ocenjevanja, seveda v povezavi z izvorom in celostno podobo, če želimo doseči celovito kakovost.
Viš. pred. mag. Marlena Skvarča

Sodelovanje v mreži TKBZ MIS je velik privilegij in zadovoljstvo. Srečevanje s ponudniki živilskih izdelkov in jedi, rokodelskih izdelkov ter gastronomskih doživetij me bogati, saj imam priložnost spremljati smeri razvoja na teh področjih stroke in s ponudniki izmenjati mnenja.

Sodelovanje s člani Akademije »Izvorno slovensko« mi je v veselje, saj s strokovnjaki različnih področij svetujemo znanja in izkušenj željnim ustvarjalcem. Ponudba izdelkov in storitev se je v času, odkar poteka certificiranje zelo izboljšala.
Franci Jezeršek

Nadgrajevanje modela »Izvorno slovensko« je skozi leta pripeljalo tudi do Akademije »Izvorno slovensko«, mreže strokovnjakov, ki skrbijo za vzpostavljanje TKBZ s certificirano ponudbo z lokalno dodano vrednostjo in Mreže TKBZ vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko (MIS) s certificirano ponudbo v 14 turističnih destinacijah s 77 občinami, kar pokriva 40 % ozemlja Slovenije. V letu 2012 smo se nadejali, da bosta prvi TKBZ Bohinjsko in Okusi Rogle polnomočno zaživeli z mrežo ponudnikov v petih letih. Po dvanajstih letih lahko ponosno gledamo v preteklost in se veselimo prihodnosti, saj dobri temelji obljubljajo prosperiteto. Ključno je, da bodo tudi v bodoče ponujene možnosti koriščenja javnih sredstev, s pomočjo katerih je bila vzpostavljena glavnina znamk, pa tudi verjetnost, da bo certificirana ponudba s TKBZ vedno bolj prepoznavna v Sloveniji in širšem prostoru. Za odlično delo velja zahvala certificiranim

Inovativnim ponudnikom, koordinatorjem TKBZ ter njihovim nadrejenim, ki so prepoznali pomen povezane visokokakovostne destinacijske ponudbe ter mreži strokovnjakov, ki nenehno bdijo nad kakovostjo in lokalno dodano vrednostjo označene ponudbe.
Tanja Lešnik Štuhec

Predstavitev modela »Izvorno slovensko«

Model »Izvorno slovensko« predstavlja celovit pristop k razvoju lokalne ponudbe s poudarkom na strategiji, kakovosti in avtentičnosti. V srcu modela je vizija, ki presega običajno turistično ponudbo, saj združuje skrbno načrtovanje in povezovanje lokalnih ponudnikov z namenom ustvarjanja edinstvenih, kakovostnih in trajnostnih turističnih izkušenj.

Ta pristop temelji na razumevanju trenutne ponudbe na destinaciji in na razvijanju jasnih ciljev za prihodnost, z namenom ustvariti resnično krožno gospodarstvo. »Izvorno slovensko« združuje usposabljanja, strokovno svetovanje, inovativno trženje in celovito ocenjevanje izdelkov in storitev. Ponudniki, ki so del tega modela, niso le prejemniki certifikata za kakovost, ampak so ambasadorji slovenske dediščine, ki s svojim delom in zavzetostjo pripomorejo k ohranjanju in promociji lokalne identitete. Ta model zagotavlja, da je vsak izdelek, ki ga srečate, ne le visokokakovosten, ampak tudi nosilec zgodbe in tradicije, ki je globoko zakoreninjena v slovenski zemlji in njenih ljudeh.

Predstavitev sistema certificiranja in njegov pomen

Sistem certificiranja Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk je ključen za zagotavljanje kakovosti in avtentičnosti lokalnih izdelkov in storitev. Ta sistem omogoča natančno preverjanje in potrjevanje skladnosti z določenimi standardi kakovosti ter zagotavlja, da so vključeni izdelki in storitve resnično izvirni in lokalno pridelani. Certifikat Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk povečuje zaupanje potrošnikov in poudarja pomen ohranjanja lokalnih tradicij in kulture.

Poslovnik za pridobitev znamke

Poslovnik za pridobitev Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk določa postopke in merila za pridobitev certifikata. Ta dokument podrobno opisuje zahteve za kakovost, izvor, proizvodne procese in druge pomembne vidike, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da pridobijo pravico do uporabe Teritorialne kolektivne blagovne znamke.

Poslovnik omogoča transparentnost postopka in zagotavlja, da so vsi izdelki in storitve, ki nosijo oznako Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, resnično visoke kakovosti in lokalnega izvora.

Merila za ocenjevanje

Merila za ocenjevanje kategorij Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, vzpostavljenih po modelu »Izvorno slovensko«, temeljijo na skrbno zasnovani strategiji trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Ta merila zagotavljajo, da vsak izdelek, ki pridobi certifikat TKBZ, izpolnjuje visoke standarde kakovosti in lokalnega izvora.

V procesu ocenjevanja se upošteva več vidikov, vključno z geografskim območjem porekla izdelkov, deležem lokalnih sestavin ter celostno vizualno podobo, ki mora odražati zgodbo in identiteto izdelka.

Celosten pristop k ocenjevanju se odraža tudi v strukturiranih nivojih ponudbe:
Prvi nivo:

  • Vključuje rokodelce, kmete ter gostince, ki v svojo ponudbo vključujejo lokalne izdelke. Ocenjevanje temelji na izvoru gradiv, trajnostnih praksah, kratkih dobaviteljskih verigah in estetskih ter uporabnih vrednostih izdelkov.
  • Drugi nivo: Obravnava ponudbo storitev, kot so nastanitve, gastronomske prireditve in vodena doživetja. Poudarek je na lokalno pridobljenih materialih, vključevanju lokalnih jedi in pijač, trajnostnih praksah in povezovanju z lokalnim okoljem.
  • Tretji nivo: Se osredotoča na ambasadorje TKBZ, ki ponujajo celovite izkušnje, vključno s pridelavo in predelavo živil ter vodenimi doživetji. Certificiranje v tej kategoriji upošteva stroga merila, povezana z lokalnimi sestavinami, trajnostjo in družbeno odgovornostjo.
  • Četrti nivo: Osredotočen je na vzpostavitev trženjsko-logistično-prodajnega sistema, ki povezuje podeželje z urbanim okoljem. Ta nivo vključuje Hiše gostoljubja, ki na enem mestu združujejo certificirano ponudbo iz vseh TKBZ, skupaj z informacijsko točko in receptivno agencijo. Poudarek je na zagotavljanju kratke dobavne verige, spodbujanju lokalne prodaje in omogočanju butičnih gastronomskih doživetij.

Pomen celostne podobe izdelka

Poleg tega je ključnega pomena tudi celostna vizualna podoba izdelka ali storitve, ki mora biti privlačna, funkcionalna in v skladu z zgodbo, ki jo izdelek pripoveduje. Ta pristop k ocenjevanju ne zagotavlja le visoke kakovosti in avtentičnosti izdelkov, temveč tudi spodbuja ponudnike k inovacijam in k ustvarjanju izdelkov, ki so privlačni tako za lokalne kot mednarodne kupce.

Usposabljanje ponudnikov

Pomemben del meril za ocenjevanje je tudi usposabljanje ponudnikov. Skozi strokovne delavnice in individualna svetovanja ponudniki razvijajo svoje izdelke in storitve, pri čemer upoštevajo kreativne pristope in avtentične zgodbe. To krepi individualno rast ponudnikov ter dodaja vrednost celotni destinaciji. Povezana ponudba več ponudnikov z zanimivimi zgodbami in privlačno podobo tako postane ključna za privabljanje kupcev in obiskovalcev. skupnost, saj je cilj enoten: ohraniti in obogatiti to, kar je »Izvorno slovensko«.

Prenesi PdfPredstavitev